Over dit schoongebied:

gjin blikjes, gjin griemerij